Svrha nacionalne zaklade koja svojim programom jača OCD

Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva osnovao je posebnim zakonom (NN 173/03) Hrvatski sabor 16. listopada 2003. godine, kao javnu zakladu s osnovnom svrhom promicanja i razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, Nacionalna zaklada pruža stručnu i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo te unaprjeđuju demokratske institucije društva.

Nacionalna zaklada se financira iz sredstava državnoga proračuna, osiguranih na posebnoj poziciji Ureda za udruge, iz dijela prihoda od igara na sreću i nagradnih igara, te od osnovne imovine, donacija i ostalih prihoda, sukladno s člankom 16. Zakona o zakladama i fundacijama.

Vlada Republike Hrvatske je svojim Rješenjem od 13. studenoga 2003. godine (NN 182/03) imenovala članove i članice Upravnog odbora te upraviteljicu Nacionalne zaklade. Upravni odbor ima 9 članova i članica, od kojih su tri predstavnika(-ce) tijela državne uprave (Ministarstva financija, Ministarstva europskih integracija i Minisatarstva znanosti, obrazovanja i športa), jedan predstavnik(-ca) jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pet predstavnika(-ca) organizacija i stručnjaka za razvoj civilnoga društva.

Misija

Misija Nacionalne zaklade je promicanje i podrška razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Vizija

Nacionalna zaklada svojim djelovanjem teži ostvarivanju aktivnoga građanstva u razvoju modernoga, demokratskog i uključivog društva u Republici Hrvatskoj.

Ciljevi

Ciljevi koje Nacionalna zaklada želi postići svojim djelovanjem su:

  • poticanje građanstva na aktiviranje, na uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice
  • izgradnja kapaciteta civilnoga društva za sudjelovanje u društvenom razvoju
  • razvoj međusektorske suradnje i suradnje između organizacija civilnoga društva
  • povećanje javnog utjecaja i vidljivosti aktivnosti organizacija civilnoga društva
  • podrška društvenim inovacijama i zapošljavanju u neprofitnom sektoru

Vrijednosti na kojima počiva vizija Nacionalne zaklade i njenih ciljeva su: poštivanje ljudskih prava, javnost djelovanja, odgovornost svih (su)dionika razvoja zajednice, suradnja i dijalog svih (su)dionika razvoja zajednice, informiranost, tolerancija i uvažavanje raznolikosti te nenasilje.

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj