Javni poziv za finaciranje programa Kulture i umjetnosti u zajednici

RE P U B L I K A  H R V A T S K A
           GRAD ZAGREB


Na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 83/22) Grad Zagreb objavljuje


POSEBNI JAVNI POZIV
ZA FINANCIRANJE PROGRAMA KULTURE I UMJETNOSTI U ZAJEDNICI


I.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21) planirana su sredstva za financiranje programa Kulture i umjetnosti u zajednici, u području dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi, radi ispunjenja sljedećih ciljeva:

 • povećana dostupnost kulturnih i umjetničkih sadržaja u gradskim četvrtima Grada Zagreba
 • snažniji angažman lokalne zajednice i civilnoga društva u kulturnom životu grada
 • iniciranje pilot-projekata u svrhu razvoja dugotrajne suradnje između udruga, umjetničkih organizacija, gradskih ustanova u kulturi te drugih aktera lokalne zajednice
 • aktiviranje različitih kulturnih i društvenih te javnih prostora u gradskim četvrtima

II.

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti fizičke i pravne osobe sa prebivalištem i sjedištem na području Grada Zagreba i to za programe koji će se provoditi najduže do 30.4.2023.

Na javni poziv se ne mogu prijaviti pravne osobe kojima je osnivač Grad Zagreb.

III.

Poseban prioritet ovog Javnog poziva su programi koji se provode u partnerstvu prijavitelja s ustanovom u kulturi čiji je osnivač ili suosnivač Grad Zagreb.  

IV.

Putem ovog Javnog poziva ne mogu se financirati programske aktivnosti kojima je već u cijelosti odobreno financiranje iz javnih ili drugih izvora.

Putem ovog Javnog poziva financirat će se programi koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • program treba biti usmjeren na jednu gradsku četvrt u kojoj će se odvijati aktivnosti programa
 • prijavitelj može prijaviti program čiji troškovi nisu:
  • manji od 40.000,00 kn
  • niti veći od 80.000,00 kn
 • plan provedbe aktivnosti i troškovnik trebaju biti u skladu s definiranim odredbama iz točke V. ovog Javnog poziva

Sredstva za odobrene programe mogu se dodijeliti u manjem iznosu od traženog, a u najvišem iznosu do 80.000,00 kuna.  

V.

Putem ovog Javnog poziva mogu se financirati sljedeći troškovi:   

 • rada organizatora programa izravno vezanih za provedbu programa (plaće ili honorari koordinatora, voditelja, producenata, umjetničkih voditelja i sl.) –  do 20% zatraženih  sredstava
 • honorara izvođača, umjetnika i drugih izvoditelja programa
 • puta izvoditelja programa (smještaj, dnevnice i prijevoz)
 • promocije, oglašavanja, marketinga i komunikacije s javnostima – od 10% do 20% zatraženih sredstava
 • administrativni i drugi troškovi (najam ureda, režijski troškovi, troškovi telefona, interneta, pošte, troškovi rada administratora, knjigovodstva i sl.) – do 5% zatraženih sredstava
 • ostali troškovi izravno vezani za realizaciju programa

VI.

U svrhu stručnog vrednovanja prijavljenih programa gradonačelnik će osnovati i imenovati Povjerenstvo.

VII.

Predloženi programi će se procjenjivati kroz četiri grupe kriterija:

a)   Relevantnost programa

 • Usklađenost s ciljevima Javnog poziva
 • Usklađenost s posebnim prioritetom Javnog poziva

b)   Kapaciteti i iskustva prijavitelja

 • Stručni i organizacijski kapaciteti prijavitelja
 • Iskustva prijavitelja u području Javnog poziva

c)   Kvaliteta predloženog programa

 • Kvaliteta kulturno-umjetničkog sadržaja
 • Reference angažiranih umjetnika, izvođača i drugih izvoditelja aktivnosti
 • Uloge partnera u programu (ako se program provodi u partnerstvu)
 • Kvaliteta i primjerenost aktivnosti promocije programa
 • Razrađenost i provedivost plana aktivnosti
 • Dostupnost programa krajnjim korisnicima (cijena, pristupačnost prostora i sl.)

d)   Kvaliteta prijave

 • Jasnoća prijavnice i popratne dokumentacije
 • Primjerenost, jasnoća i razrađenost troškovnika te njegova usklađenost s planom provedbe aktivnosti

VIII.

Prijave se podnose 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva.

Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem na odgovarajućem obrascu e-prijavnice koji je dostupan na službenim stranicama Grada Zagreba: www.zagreb.hr

Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati, odnosno pohraniti obveznu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku:

 • detaljan opis programa – opis i plan provedbe aktivnosti, informacije o partnerima i njihovim ulogama, plan promocije programa, organizacijski tim, iskustva prijavitelja i druge važne informacije;
 • detaljan troškovnik
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 1)
 • Izjavu o partnerstvu (ako se program provodi u partnerstvu) (Obrazac 2)

Svaki prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv podnijeti najviše dvije prijave.

Neće se razmatrati prijave koje:

 • ne udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Javnim pozivom
 • su nepotpune
 • nisu podnesene na propisani način odnosno u elektroničkom obliku (ePrijavnica) na odgovarajućem obrascu

Administrativnu provjeru prijava obavlja Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo (nadalje: Gradski ured).

IX.

Na prijedlog Povjerenstva gradonačelnik utvrđuje Popis korisnika i programa kojima se odobravaju  financijska sredstva.

Popis korisnika i programa se objavljuje na službenim stranicama Grada Zagreba.

X.

Prijavitelji mogu izjaviti prigovor putem Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, Zagreb, Draškovićeva 25 (s naznakom: Prigovor na Javni poziv).
Prigovor se podnosi u roku 8 dana od dana od dana dostave.

Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana objave Popisa korisnika i programa kojima se odobravaju financijska sredstva na mrežnim stranicama Grada Zagreba.


XI.

S odabranim prijaviteljem sklopit će se Ugovor o financiranju .

Korisnik financijskih sredstava je dužan odobrena sredstva koristiti namjenski i u skladu s Ugovorom.

Korisnik financijskih sredstava dužan je Gradskom uredu dostaviti Izvješće na propisanom obrascu.

XII.

Osobni podaci dostupni iz prijavnice i tražene dokumentacije, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe ovog Javnog poziva.

Prijavom na Javni poziv prijavitelji su izričito suglasni da Grad Zagreb kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure Javnog poziva, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine: 42/18).

XIII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se u pozivnom roku postavljati elektroničkim putem slanjem upita na sljedeću adresu: kultura.zajednica@zagreb.hr

Prijave se podnose putem poveznice https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/eIsprave2.

Korisničke upute za rad u modulu Ovlaštenja u javnom dijelu sustava ePrijavnice dostupne su OVDJE.

Poziv je otvoren do 15.09.2022. 

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj