OCD svojim jačanjem lakše provodi UN program održivog razvoja do 2030. godine

U pogledu ostvarivanja prava osoba s invaliditetom postoji i jasno određenje UN Programa održivog razvoja do 2030. godine, čijih je 14 ciljeva povezano s UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom i njenom provedbom. Nacionalni plan 2021. – 2027. sa svojim ciljevima i aktivnostima kao krovni dokument koji razvija ključne politike za osobe s invaliditetom, jest njihova refleksija i cjeloviti praktični okvir za potvrđivanje najviših međunarodnih standarda kao i postizanje daljnjeg napretka za promicanje i zaštitu prava osoba s invaliditetom.

Uz već navedene dokumente, kao ostali značajni međunarodni dokumenti s različitim aspektima zaštite prava osoba s invaliditetom, ističu se:

 • UN Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom
 • UN Standardna pravila o izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom
 • Povelja EU o temeljnim pravima
 • Europska konvencija o ljudskim pravima
 • Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
 • Konvencija o zaštiti djece od spolnog iskorištavanja i spolnog zlostavljanja
 • Europska socijalna povelja
 • OSCE smjernice za promicanje političke participacije osoba s invaliditetom
 • Direktiva (EU) 2019/882 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga
 • Strategija Vijeća Europe za osobe s invaliditetom 2017. – 2023.
 • Unija ravnopravnosti: Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.–2030.

Posebno je važno istaknuti da je Europska komisija u ožujku 2021. godine donijela dokument „Unija ravnopravnosti: Strategija za prava osoba s invaliditetom 2021.-2030.“ Vizija strategije Europske unije:

„Osobe s invaliditetom imaju pravo na dobre uvjete na radnom mjestu, na neovisno življenje, na jednake mogućnosti i na puno sudjelovanje u životu svoje zajednice. Svi imaju pravo na život bez prepreka, a naša je obveza da im kao zajednica osiguramo potpuno sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima“, predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

Dodanu vrijednost u međunarodnom kontekstu kao doprinos djelovanju UN-a i EU na ovom području, ima Strategija Vijeća Europe o pravima osoba s invaliditetom 2017. – 2023. sa svojih pet prioriteta: jednakost i nediskriminacija, podizanje svijesti, pristupačnost, jednakost pred pravom, sloboda od izrabljivanja i nasilja.

Također potrebno je istaknuti i Akcijski plan Europskog stupa socijalnih prava u kojemu Europska komisija iznosi viziju jake socijalne Europe koja je usmjerena na radna mjesta i vještine za budućnost te otvara put pravednom, uključivom i otpornom socioekonomskom oporavku. U Akcijskom planu navode se konkretne mjere za daljnju provedbu načela tog stupa u sklopu zajedničkih nastojanja država članica i Europske unije uz aktivno sudjelovanje socijalnih partnera i civilnog društva, te se predlažu i glavni ciljevi koje bi Europska unija trebala ostvariti u području zapošljavanja, vještina i socijalne zaštite do 2030. Akcijski plan naglašava potrebu uključivanja na tržište rada svih nedovoljno zastupljenih skupina, primjerice osoba s invaliditetom, starijih ljudi, niskokvalificiranih radnika, osoba koje žive u ruralnim i udaljenim područjima, LGBTIQ osoba, Roma i drugih etničkih ili rasnih manjina kojima prijeti isključenje ili diskriminacija, kao i onih s migrantskim porijeklom. Njihovo uključivanje na tržište rada doprinijet će sveobuhvatnijem rastu zaposlenosti na razini cijele EU.

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj