Osnaživanje OCD-a tijekom pandemije

Imajući u vidu situaciju vezanu uz pojavu koronavirusa COVID-19 i mjere koje poduzimaju
nadležna tijela za suzbijanje njegova širenja, mnoge organizacije civilnoga društva, njihovi
zaposlenici i volonteri u obvezi su prilagoditi svoje djelovanje uvjetima pandemije, odnosno bile
su prisiljene obustaviti ili odgoditi svoje aktivnosti na projektima financiranim iz javnih izvora,
na redovnim aktivnostima financiranim članarinama ili prodajom usluga na tržištu, što se
posljedično odražava i na krajnje korisnike, ali opću stabilnost djelovanja organizacija civilnoga
društva, jer su svi izvori financiranja organizacija civilnoga društva na nacionalnoj i lokalnim
razinama također u krizi.

Aktivnosti lokalnih organizacija civilnoga društva vrlo su važne jer „imaju potencijal za
stvaranje i mobiliziranje različitih vrsta društvenog kapitala, smanjenje podjela u društvu i
osnaživanje pojedinaca.

To je razlog zašto je u ovakvim situacijama gdje se pojavljuju specifične potrebe, nužno osnažiti
organizacije civilnoga društva za usluge utemeljene na potrebama zajednice i stvaranje
inovativnih rješenja za oporavak društva za vrijeme i nakon pandemije COVID-19, kao i za
druge potencijalne krize ovakvoga profila.

Ured za udruge je u ožujku 2020. proveo procjenu potreba organizacija civilnoga društva (na
uzorku od 533 ispitanika) za mjerama koje je potrebno poduzeti za očuvanje radnih mjesta,
odnosno održivosti djelovanja sukladno specifičnostima rada organizacija civilnoga društva.
Upitnik su popunili predstavnici udruga iz svih županija i Grada Zagreba. Prema izvoru prihoda
upitnik su popunili predstavnici organizacija koje se pretežito financiraju iz javnih izvora
(89,5%), 39% ispitanika je navelo kako se financiraju i iz donacija, odnosno 35,5% organizacija
koje se financiraju i iz članarina, dok ih se 13,7% financira organiziranjem gospodarske
djelatnosti. Ostale izvore označilo je 11,4% organizacija civilnoga društva, a u ponuđenim
odgovorima bilo je moguće navesti više izvora financiranja.

U upitniku je poseban naglasak stavljen na izazove s kojima se organizacije civilnoga društva
susreću uslijed ograničenja u radu uzrokovanih mjerama suzbijanja širenja koronavirusa, mjere
koje je potrebno poduzeti za prevladavanje krize, te aktivnosti koje organizacije civilnoga
društva provode i poduzimaju kao svoj doprinos ublažavanju posljedica krize uvjetovane
pandemijom (posebno one koje se provode online).

Najveći izazov je nemogućnost organiziranja aktivnosti koje su dogovorene sukladno potpisanim ugovorima s donatorima (66%), nemogućnost organiziranja (socijalnih) usluga krajnjim korisnicima (49,2%) nedostatna sredstva za isplatu plaća (40%), nedostatna sredstva za podmirivanje troškova najamnine i režijskih troškova (34,3% ), kao i nedostatni kapaciteti za prilagodbu novonastalim okolnostima (26,6%), nedostatna sredstva za isplatu honorara (19,7%), dok se 15% organizacija izjasnilo kako se susreću i s drugim izazovima.

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj