Razvojne potrebe i potencijali koje braniteljske udruge pružaju u suradnji sa Ministarstvom branitelja

Analizom stanja utvrđena je potreba daljnjeg poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom, osnaživanje kapaciteta pružatelja usluga, izgradnja pristupačnog okruženja i komunikacijskih sustava i tehnologija te izgradnja inkluzivnog društva. Također potrebno je i nadalje poduzimati mjere i aktivnosti s ciljem osiguravanja jednakog pristupa i nediskriminacije u području pravosuđa i pravne zaštite, socijalne zaštite, zdravstvene skrbi, obrazovanja, stanovanja, umjetnosti, kulture, rekreacije, slobodnog vremena, turizma i sporta.

Prethodni akt strateškog planiranja za razdoblje od 2017. do 2020. godine obuhvaćao je 16 područja djelovanja kroz koja je u najvećoj mogućoj mjeri implementirao UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom te zaključne primjedbe UN Odbora za prava osoba s invaliditetom koje je isti dao nakon razmatranja početnog izvješća Republike Hrvatske 2015. godine. U provedbi navedenog akta sudjelovala su tijela državne uprave, tijela javne vlasti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i ostali važni dionici i partneri poput saveza i udruga osoba s invaliditetom i ostalih organizacija civilnog društva, akademskih zajednica, Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom i drugi.

Ministarstvo hrvatskih branitelja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji skrbi između ostalog o hrvatskim braniteljima i hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata (HRVI) te sukladno ciljevima Konvencije o pravima osoba s invaliditetom nastoji ostvariti najviše standarde tjelesnog i mentalnog zdravlja koji će odgovarati potrebama narušenog zdravstvenog stanja HRVI iz Domovinskog rata i potrebama koje isto zahtjeva. Braniteljske udruge prate ovaj program nadležnog ministarsta i doprinose radu. Zbog toga je i nužno jačanje OCD-a.

Budući da Ministarstvo sustavno prati zdravstveno stanje hrvatskih branitelja rezultati istog ukazuju na potrebu posvećenja posebne pažnje unaprjeđenju sustava i infrastrukture usmjerene podizanju kvalitete življenja. Cilj je osigurati dodatne preventivne i kurativne (rehabilitacijske) zdravstvene usluge za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata usmjerene zaštiti i očuvanju njihovog zdravlja te sprječavanju pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma, kako bi utjecali na smanjenje nejednakosti u zdravlju, povećali njihovu samostalnost, time im omogućili lakše sudjelovanje u životu zajednice te poboljšali ukupnu kvalitetu života. Prilagodbom objekata javne namjene osobama s invaliditetom omogućit će se dostupnost javnih usluga, veća ravnopravnost i samostalnost osoba s invaliditetom te poboljšati kvalitetu njihova života, kao i prilagodbom stambenih objekata HRVI s najtežim oštećenjima organizma.

Nastavno na proces započet donošenjem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 2017., pokrenut je proces donošenja novog jedinstvenog Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata kojim su se na sustavan način uredila prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata tako da odgovaraju njihovim potrebama te će se time doprinijet poboljšanju kvalitete življenja civilnih invalida iz Domovinskog rata što predstavlja napredak u sustavu skrbi za stradalničku populaciju. Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) stupio je na snagu 31. srpnja 2021.

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Braniteljski centar za društveni razvoj